March of Dimes Gourmet Gala - washingtonlife
Senator Michael Enzi (R-WY) and Diana Enzi.
March of Dimes Gourmet Gala, National Building Museum. May 7, 2014 Photo by Neshan H. Naltchayan

Senator Michael Enzi (R-WY) and Diana Enzi.
March of Dimes Gourmet Gala, National Building Museum. May 7, 2014 Photo by Neshan H. Naltchayan