The Preakness 2013 - washingtonlife

Takashi Sadatcane,Katsuhiro Saka,Shunji Koshida,May 18,20013,The Preakness,Kyle Samperton

Takashi SadatcaneKatsuhiro SakaShunji Koshida