NDI 2013 Democracy Dinner @ The Ritz Carlton - washingtonlife

FMR Sen. Tom Daschle, FMR Gov. Howard Dean. Photo by Tony Powell. 2013 NDI Democracy Dinner. Ritz Carlton. December 10, 2013

Howard DeanTom DaschleTony PowellFMRSenTomDaschleGovHowardDeanPhotoTonyPowell2013NDIDemocracyDinnerRitzCarltonDecember10