National Gallery of Art - French Impressionism - washingtonlife
Thomas Krahenbuhl, Dorothy Kosinski, Dodge Thompson National Gallery of Art, January 25, 2012 19th Century French Art

Thomas Krahenbuhl, Dorothy Kosinski, Dodge Thompson National Gallery of Art, January 25, 2012 19th Century French Art

Dorothy KosinskiDodge ThompsonThomas KrahenbuhlThomasKrahenbuhlDorothyKosinskiDodgeThompsonNational Gallery of ArtJanuary 252012 19th Century French Art